ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • Анатолій Іванович Кузьмінський Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка https://orcid.org/0000-0001-9338-1882
  • Олена Анатоліївна Біда Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ https://orcid.org/0000-0002-0448-0852
  • Ірина Олександрівна Білецька Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-3372-9100
Ключові слова: громадянська відповідальність, модернізація, вища освіта, виховна робота

Анотація

У статті громадянську відповідальність особистості потрактовано як спільну творчу діяльність, взаємодію педагогів та їх вихованців, яка стимулює розвиток в студентів кращих громадянських якостей через забезпечення необхідних умов для ефективного функціонування механізму внутрішньої ціннісно-нормативної регуляції громадянської поведінки особистості та включення її в різноманітні громадянські відносини. Такий педагогічний процес передбачає кінцевий результат (гармонійний особистісний розвиток громадян, оптимізацію громадянської міжособистісної взаємодії) і засоби його реалізації (наявність мети, програм, засобів, методів і виконавців). Сучасна модернізація системи освіти, яка зумовила появу навчальних закладів нового типу, вимагає пошуку нових педагогічних технологій, що здатні забезпечити формування громадянина з активною громадянською позицією, яка передбачає не тільки оволодіння учнями знаннями про права і обов’язки громадян, переконання їх в доцільності демократичних перетворень суспільства, сформованість високих морально-вольових, патріотичних якостей і почуттів, а й виявлення вмотивованих громадянських вчинків, дій. Обґрунтовано структуру громадянської відповідальності як цілісної системи, що включає три підсистеми, які характеризують природні, соціальні та системні якості громадянськості, взаємопов’язані ієрархічно та синергетично. Подано складові елементи структурної частини моделі громадянської культури особистості. Складовими громадянської відповідальності є громадянська освіченість, компетентність, активність, досвід громадської діяльності. Показано розвиток соціальної та громадянської компетентності на заняттях англійської мови в межах наскрізної змістової лінії «громадянська відповідальність». Розкрито основні методологічні позиції, що враховуються у конструюванні структури й динаміки формування громадянської відповідальності особистості.

Посилання

Громадянська відповідальність: 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів. 5–9 клас. Посібник для вчителя / Рафальська М., Боярчук О., Герасим Н. та ін. Х. : Вид. група «Основа», 2017. 136 с.

Виховання громадянської культури. URL: http://readbookz.com/book/172/5496.html

Виховання громадянськості стар-шокласників. URL: http://studentam.net.ua/content/view/7914/97/

Дерев’янко Н., Костів В. Формування громадянської культури особистості школяра: навч.- метод. посіб. / Н. Дерев’янко, В. Костів; за ред. В. Костіва. К. : ТОВ «Праймдрук», 2011. 352 с.

Нікітіна Н. П. Формування громадянської позиції учнів у навчально-виховному процесі педагогічного ліцею. автореф. дис. … на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: спец. 13.00.07 – теорія і методика виховання. Луганськ, 2007. 23 с.

Педагогічні умови виховання громадянської правової культури старшокласників у процесі позакласної роботи URL: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19891-pedagogichni-umovi-vixovannya-gromadyansko%D1%97-pravovo%D1%97-kulturi-starshoklasnikiv-u-procesi-pozaklasno%D1%97-roboti.html

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Кузьмінський, А. І., Біда, О. А., & Білецька, І. О. (2022). ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 252-256. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-252-256