МЕТОД ПРОЄКТІВ – ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В ЗДОБУВАЧІВ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • Юлія Андріївна Коваль Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-7160-5240
Ключові слова: дослідницька діяльність, екологічна культура, екологічна діяльність, метод проєктів, проєктна діяльність, проєктні технології

Анотація

В статті описані теоретико-методичні аспекти методу проєктів та особливості його впровадження в екологічну підготовку здобувачів технічної освіти. Показано, що метод проєктів є одним із ефективних методів формування екологічної культури студентів технічного фахового коледжу, що дозволяє розв’язати певну екологічну проблему внаслідок самостійних дій здобувачів технічної освіти з обов’язковим показом результатів. Підкреслено про необхідність уведення проєктних технологій у навчання студентів технічного коледжу для підвищення мотивації та якості екологічної освіти, розкриття персональних можливостей здобувачів технічної освіти в освоєнні нових і використанні одержаних знань.

Посилання

Алексійчук О. С., Федорчук В. В. Проєктна діяльність студентів у процесі опанування навчальної дисципліни «Шкільний курс світової художньої культури та методика його викладання»: Навч. посібн. Кам’янець-Подільський, 2008. С. 5–10.

Гуржій А. М., Гуревич Р. С., Коношевський Л. Л., Коношевський О. Л. Мультимедійні технології та засоби навчання : навчальний посібник ; за ред. академіка НАПН України Гуржія А. М. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. 556 с.

Гуржій А. М., Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю. та ін. Інформаційно-комунікаційні технології у професійно технічній освіті: [монографія] ; за ред. академіка НАПН України Гуржія А. М. У 2 частинах. Частина 2. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. 376 с.

Довмантович Н. Г. Проєктна діяльність як засіб формування самоосвітньої компетентності. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2017. Вип. 1 (40). С. 92–95.

Каламаж В. О. Психологічні чинники ефективності групової проєктної діяльності студентів ЗВО у процесі вивчення іноземної мови : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ; Національний університет «Острозька академія». Луцьк, 2019. 225 с.

Коношевський Л. Л., Черчик Н. Л. Використання проєктних-технологій в процесі фахової підготовки фельдшерів. Становлення особистості майбутнього фахівця в умовах підготовки до професійно-педагогічної діяльності: діалог зі стейкхолдерами: монографія / за ред. акад. Р. С. Гуревича. Вінниця : ТОВ «Друк», 2022. С. 142–154.

Коровіна В. А. Метод проєктів як форма організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення курсу «Екологія». Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти: Випуск 72 том 1’2019 Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (заочна) науково-практична конференція. 2013. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3718/ (Дата звернення 11.10.2021).

Ловка О. В. Психологічні умови організації групової проєктної діяльності студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Київ, 2013. 20 c.

Моторна Л. В. Педагогічні умови застосування освітніх технологій в процесі викладання природничо-наукових дисциплін у технічних коледжах. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Гуманізм та освіта, Вінниця, 2008. URL: http://conf.vntu.edu.ua/humed/2008/txt/Motorna.php. (Дата звернення 15.05.2022).

Науменко Г. Г. Освіта як системний чинник формування екологічної культури майбутніх вчителів : автореф. дис. … канд. філософ. наук: 09.00.10. Київ, 2009. 20 с.

Сисоєва С. О., Батечко Н. Г. Вища освіта України : реалії сучасного розвитку. Міністерство освіти і науки молоді та спорту України, Київський університет ім. Б. Грінченка, Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ : ВД ЕКМО, 2011 С. 241–251.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Коваль, Ю. А. (2022). МЕТОД ПРОЄКТІВ – ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В ЗДОБУВАЧІВ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 247-252. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-247-252