РОБОЧИЙ ЗОШИТ ЯК СКЛАДОВА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК БАКАЛАВРІВ ПРОФЕСІЙНОГО ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ТРАНСПОРТ»

Ключові слова: бакалавр професійної освіти, спеціалізація «Транспорт», практична підготовка, виробнича практика, методичне забезпечення, робочий зошит

Анотація

У статті схарактеризовано зміст методичного забезпечення практичної підготовки бакалаврів професійної освіти за спеціалізацією «Транспорт», а саме: нормативна база МОН України та Хмельницького національного університету, що складає програмно-методичне (накази на проведення практик, угоди на проведення практик, освітньо-професійні програми; навчальні та робочі навчальні плани, графіки навчального процесу) та навчально-методичне (програми практик, методичні вказівки до проведення практик, щоденники та направлення на практики) забезпечення тощо.

Запропоновано склад навчально-методичного забезпечення виробничої (автообслуговуючої) практики доповнювати робочим зошитом, якій містить певний дидактичний матеріал, що сприяє планомірному формуванню та розвитку професійних компетентностей майбутніх фахівців, передбачених освітньої програмою та програмою практики, шляхом виконання системи відповідних завдань та вправ. Висвітлена практика використання робочого зошита як складової методичного забезпечення виробничих практик бакалаврів професійного освіти за спеціалізацією «Транспорт».

Схарактеризована структура робочого зошиту, яка складається з двох частин, а саме, перша – перелік навчально-виробничих завдань та вправ формування фахових компетентностей; друга – результати моніторингу процесу формування та розвитку професійних компетентностей практиканта.

Посилання

Виробнича (автообслуговуюча) практика: програма та методичні вказівки для студентів спеціальності 015.38 «Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)» / Уклад.: І. І. Герніченко, С. Р. Красильников, В.М. Приймак, Д.М. Храпач, І.Д. Теклюк Хмельницький: ХНУ. 2022. 23 c.

Виробнича (ремонтна) практика: програма та методичні вказівки для студентів спеціальності 015.38 «Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)» / Уклад.: І. І. Герніченко, С. Р. Красильников, В.М. Приймак, Д.М. Храпач. Хмельницький ХНУ. 2022. 22 c.

ДСТУ 3017:2015 Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. Чин. від 2016–07–01. Київ: ДП «УкрНД НЦ», 2016. 38 с.

Лікарчук А.М. Технологія створення та використання зошитів з друкованою основою (на матеріалі хімії): Автореф. дис. канд. педаг. наук: 13.00.02 / А.М. Лікарчук; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. Київ, 2003. 20 с.

Майорова І.Г. Використання робочих зошитів як засобу підвищення ефективності професійної підготовки: Метод. рекомендації. Донецьк: ІПО ІПП УМО 2012. 38с.

Освітньо-професійна програма. Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів): Хмельницький національний університет. URL : https://khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/op/b/015-pot-2020.pdf (дата звернення – 28.08.2022).

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти в Хмельницькому національному університеті. URL : https://khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/normatyvni-dokumenty/polozhennya/pro-praktychnu-pidgotovku.pdf. (дата звернення –10.08.2022).

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України: наказ Міністерства освіти України від 8.04.1993 № 93 (поточна редакція від 20.12.1994). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93#text (дата звернення 10.08.2022).

Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, наказ Мінтранс України від 30.03.1998 №102. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0268-98#Text (дата звернення – 31.08.2022).

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) : Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2019 №1460. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/015-Profosvita-bakalavr.pdf (дата звернення 10.08.2022).

Рекомендації про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, розроблені Державною науковою установою «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» (2013). URL: https://ifk.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2018/03/recom_izo.pdf (дата звернення –10.08.2022).

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки. Розпорядження КМУ України від 23.02.2022 № 286-р. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/opublikovano-strategiyu-rozvitku-vishoyi-osviti-v-ukrayini-na-2022-2032-roki (дата звернення – 10.08.2022).

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Храпач, Д. М. (2022). РОБОЧИЙ ЗОШИТ ЯК СКЛАДОВА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК БАКАЛАВРІВ ПРОФЕСІЙНОГО ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ТРАНСПОРТ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 211-216. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-211-216