ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ТРЕНЕРА ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ «БІОМЕХАНІКА» І «БІОХІМІЯ»

  • Анатолій Леонідович Турчак Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-2966-0144
  • Олена Віталіївна Маркова Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-8416-3442
Ключові слова: педагогічні здібності, педагогічна модель, освітні компоненти, рівні педагогічної майстерності, фахова підготовка тренера

Анотація

У статті розкриті окремі аспекти формування педагогічної майстерності майбутнього тренера у фаховій підготовці за освітніми компонентами «Біомеханіка» і «Біохімія». Охарактеризовані педагогічні здібності майбутнього фахівця (гностичні, проектувальні, організаторські, конструктивні, комунікативні) та їх застосування у професійній діяльності, розкриті рівні педагогічної майстерності тренера (мінімальний, середній, високий, найвищий) та вимоги до його професійної індивідуально-психологічної характеристики (знання, професійно-педагогічні уміння і навички, професійно-педагогічна спрямованість, загальна обдарованість, творчість, артистизм, імпровізація, оптимізм, ерудиція).

Визначена роль освітніх компонентів «Біомеханіка» і «Біохімія» та особливості формування системи знань з біохімічних процесів, що відбуваються в організмі при виконанні тренувальної і змагальної діяльності. Встановлено, що біомеханічний аналіз спортивної техніки у власному виді спорту юними спортсменами під керівництвом тренера є важливою передумовою для ефективного навчання і правильного розуміння технічних прийомів.Педагогічна майстерність тренера полягає саме в тому, щоб дати можливість юним вихованцям навчитися самостійно аналізувати причини швидкої втоми, певних спортивних травм, зниження результативності на змаганнях, коли виконання техніки є ідеальним. Як швидко відновити організм, яке має бути харчування та питний режим, доцільність вживання вітамінних комплексів, біологічно активних добавок, адаптогенів. Спираючись на біохімічні знання, тренер має можливість науково та методологічно грамотно забезпечити підтримку здоров’я дитини не самостійно, а разом з вихованцем.

Посилання

Білоус О. В. Деякі аспекти раціонального харчування при підготовці спортсменів високої кваліфікації. Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. Харків : НТУ «ХПІ», 2016. № 29 (1201). С. 96-100.

Гамалій В. В. Біомеханічні аспекти техніки рухових дій у спорті. К.: Наук. світ; 2007. 212 с.

Кузьмінський А.І. Педагогіка у запитаннях і відповідях: навч.посіб. К.: Знання, 2006. 312 с.

Лапутін А. М., Гамалій В. В., Архіпов О. А. Біомеханіка спорту: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. з фіз. виховання і спорту. К: Олімп. л-ра, 2005. 320 с.

Фіцула М.М. Педагогіка: навч.посіб. для студ. вищих пед.закл. освіти. 2-ге вид. випр., доп. К.: Академвидав, 2007. 560 с.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Турчак, А. Л., & Маркова, О. В. (2022). ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ТРЕНЕРА ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ «БІОМЕХАНІКА» І «БІОХІМІЯ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 193-200. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-193-200