СТИЛІСТИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ДЖЕРЕЛ В СУЧАСНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

  • Тетяна Іванівна Ткачук Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-4223-269X
  • Інга Болеславівна Паславська Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-0410-0098
Ключові слова: вербальна креативність, перекладознавство, когнітивний стиль, вільний асоціативний експеримент, стилістичні перспективи перекладу, англомовні джерела

Анотація

В статті описані загальні закономірності художнього текстового перекладу, які містять комунікативно-продукційні та когнітивно-інтерпретаційні складові. Метою статті є обґрунтування стилістичних перспектив перекладу англомовних джерел в сучасній інтерпретації майбутніх філологів. Матеріалом дослідження слугували автентичні англомовні й українськомовні тексти художніх творів. Використано такі методи дослідження: загальнонауковий гіпотетикодедуктивний метод; зіставний аналіз; аналіз і синтез; вільний асоціативний експеримент; кореляційний аналіз Пірсона (для визначення кореляцій між оригіналом і перекладами) та інші. Психолінгвістичний аналіз зазначених тенденцій свідчить про те, що в індивідуальних перекладах систематично мають місце деформаційні закономірності, які є наслідком когнітивної асиметрії у перекладах, на стилістичному, морфологічному та синтаксичному рівнях. За результатами дослідження існує підтвердження взаємозв’язку між когнітивним стилем особистості перекладача відповідно та його ступеня вербальної креативності, що обумовлює стилістичне представлення перекладу англомовних джерел в сучасній інтерпретації майбутніми філологами.

Посилання

Dolynnyi, Serhii. Individual – Psychological factors of conflict of adolescent benavior within cyberspace. Modern Science. Moderní věda. Praha. Česká republika, Nemoros. 2021. № 3. С. 66-73.

Inessa Viznyuk, Nataliia Rokosovyk, Oksana Vytrykhovska, Alla Paslawska, Olena Bielikova, Iryna Radziievska. Information Support of the Educational Process in the Development of Leadership Potential of Modern University in the Conditions of Distance Learning. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 2022. № 22 (4). С. 209-216. Retrieved from http://paper.ijcsns.org/07_book/202204/20220426.pdf

Мізін К. І. Верифікація лінгвокультурної своєрідності німецьких концептів за допомогою мовних корпусів. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Флологічні науки. Мовознавство». 2017. № 3. С. 208-213.

Пастрик Т. В. Психологічні особливості формування продуктивного білінгвізму у майбутніх перекладачів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07. Київ, 2007. 19 с.

Солощук Л. В. Вербальні і невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі : монографія. Харків : Константа, 2006. 300 с.

Тороп П. Тотальний переклад: монографія / пер. з рос. О. Кальниченко, О. Оржицький; передмова: Т. Бойко, Е. Сютісте. Вінниця : Нова книга, 2015. 264 с. (Серія: UTTU SERIES).

Фролова І. Є., Андрієнко Т. П. Стратегії спілкування та стратегії перекладу. Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи : [кол. монографія] / за ред. Л. М. Черноватого, О. А. Кальниченка, О. В. Ребрія. Вінниця : Нова книга, 2013. С. 211-232.

Холод О. М. Психолінгвістичні маркери інмутації суспільства (на прикладі аналізу сполук частотних звуколітер у текстах україномовної преси 1917 року. Psycholinguistics. 2020. Вип. 27. № 2. С. 314-343.

Чередниченко О. І. Функції перекладу в сучасному світі. Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ віку : матеріали Всеукр. наук. конф. (Львів, 14-15 жовт. 2005 р.). Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. С. 4-10.

Шмігер Т. Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами : монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 510 с.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Ткачук, Т. І., & Паславська, І. Б. (2022). СТИЛІСТИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ДЖЕРЕЛ В СУЧАСНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 185-189. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-185-189