ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: внутрішній аудит, самооцінювання, моніторинг, кваліметрія, параметри, фактори, критерії, факторно-критеріальна модель

Анотація

У статті розглянуто сутність понять «кваліметрія», «факторно-критеріальна модель», «параметр», «фактор», «критерії», розкрито алгоритм розробки факторно-криторіальної модель з детальним описом визначення параметрів, факторів, критеріїв та здійснення оцінювання результатів відповідно до них.

Визначено чотири параметри оцінювання освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти: освітнє середовище; система оцінювання освітньої діяльності учнів; система педагогічної діяльності; система управлінської діяльності, а також відповідні їм фактори і критерії.

Доведено, що використання факторно-критеріальної моделі є доцільним, так як саме вона при проведення внутрішнього аудиту освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти дає цілісне уявлення якості освіти як внутрішньої системи взаємопов’язаних складників.

У дослідженні підкреслено, що для успішного функціонування закладу освіти, який зможе забезпечити високий рівень якості освіти, надзвичайно важливо використовувати інструменти оцінювання якості з чітко визначеними критеріями, проводячи оцінювання своєї діяльності, яке розглядається як процес збору даних для опису або кращого розуміння питання.

Посилання

Азгальдов Г.Г., Райхман Э.П. О квалиметрии. Москва : Издательство стандартов, 1972. 172 с.

Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. К.: Державна служба якості освіти, 2019. 240 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. 1440 с.

Громовий В.В. Самооцінювання якості роботи закладу загальної середньої освіти. Дніпро: Середняк Т. К., 2019. 87 с.

Єльникова Г. В., Рябова З. В. Моніторинг як ефективний засіб оцінювання якості загальної середньої освіти в навчальному закладі. Теорія і методика управління освітою. 2008. № 1. URL: http://tme.umo.edu.ua/docs/1/08egvonz.pdf (дата звернення 12.07.20202).

Єльникова Г. В. Технологія інструментарію кількісного вимірювання якості освіти в навчальному закладі URL: http://lib.iitta.gov.ua/6922/1.pdf (дата звернення 27.07.2022).

Калініна Л. М., Калініна Г. М. Факторно-критеріальна модель оцінювання ефективності інформаційного забезпечення організаційного механізму управління школою. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». 2017. № 17. С. 18–36.

Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике. Таллин : Валгус, 1980. 334 с.

Лукіна Т.О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні : монографія. Київ : Вид-во НАДУ, 2004. 292 с.

Лунячек В.Е. Елементи технології управління сучасною школою: Науково-методичний посібник , 4-е вид., доп., Х.: Гімназія, 2001, 112 с.

Мартинець Л. А. Управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі : монографія. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 408 с.

Мацкевич С. А. Менеджмент в системе образования: теория и практика инновационной подготовки профессионалов / науч. ред. А. Н. Мирошниченко. Минск : И. П. Логвинов, 2011. 260 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 57000 слов / под ред. чл.-кор. АН СССР Н. Ю. Шведовой. 19-е изд., испр. Москва : Рус. яз., 1987. 750 с.

Островерхова Н. М., Даниленко Л. І. Ефективність управління загальноосвітнім навчальним закладом: соціально-педагогічний аспект : монографія. Київ : Школяр, 1996. 302 с.

Циба В.Т. Основи теорії кваліметрії. Київ : ІЗМН, 1997. 160 с.

Философский энциклопедический словарь / редкол.: С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильчев и др. 2-е изд. Москва : Сов. энцикл., 1989. 815 с.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Резнік, С. Д. (2022). ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 167-172. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-167-172