ПИТАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В НАУКОВИХ РОЗВІДКАХ УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ

  • Віталій Вікторович Присяжний Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-9625-431X
Ключові слова: виховання, музично-естетичне виховання, музична освіта України, фахова підготовка, фахівці музичного виховання

Анотація

Статтю присвячено аналізу теоретико-методичних засад музично-естетичного виховання особистості. Сучасний період оновлення українського суспільства, його духовне відродження висувають перед педагогічною наукою завдання щодо посилення зв’язку між культурою та освітою, що зумовлено ствердженням ідей самоцінності людської особистості, гуманістичної сутності національно орієнтованого світогляду молоді.

Посилання

Бех І. Д. Особистість у системі інноваційних виховних дій. Теоретико методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: [матеріали методологічного семінару АПН України 16 грудня 2004 р.] / За ред. С. Д. Макси-менка. К., 2005. C. 45–57.

Зязюн І. А. Естетичний досвід особи. Формування і сфера вияву. К.: Вища школа, 1990. 172 с.

Кабалевский Д. Б. Идейные основы музыкального воспитания в Советском Союзе. Музыкальное воспитание в современном мире: Матер. ІV конференции Междунар. общества по муз. воспитанию. М.: Советский композитор, 1973. С. 23–33.

Олексюк О. М. Музична педагогіка: Навчальний посібник. К.: КНУКіМ, 2006. 188 с.

Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). Київ: Освіта України, 2008. 274 с.

Ростовський О. Я. Педагогіка музичного сприймання: навчально-методичний посібник. К.: ІЗМН, 1997. 248 с.

Сироєжко О. В. Музично-естетичне виховання підлітків як науково-педагогічна проблема. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019 р., № 65, Т. 1. С. 79–83.

Сухомлинський В. Вибрані твори: в 5-ти т. К.: Рад. школа. Т. 2: Сто порад учителеві. 1976. 670 с.

Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. 3-тє вид., перероб і доп. Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2007. 232 с.

Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти: навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2014. 472 с.

Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-п#Text

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Присяжний, В. В. (2022). ПИТАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В НАУКОВИХ РОЗВІДКАХ УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 162-167. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-162-167