МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТВОРЕННЯ КОМАНДНО-ЦІЛЬОВОЇ МОТИВАЦІЇ ДЛЯ НОВИХ ЧЛЕНІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ГРУПИ

Ключові слова: фахова підготовка, психолог, компетентність створення командно-цільової мотивації для нових членів професійної групи

Анотація

Актуалізація уваги сучасної педагогічної спільноти на формування професійної компетентності майбутнього фахівця є, на наш погляд, одним із основних шляхів підвищення якості освіти.

У статті актуалізується значущість підготовки компетентних психологів, обумовлена перетвореннями сучасного суспільства, модернізацією системи вищої професійної освіти.

У роботі використовувалися методи порівняльного аналізу, синтезу та узагальнення змісту вітчизняних та зарубіжних досліджень, що описують методологічні підходи формування професійної компетентності у системі вищої освіти.

У контексті пошуку нових ресурсів для вирішення даної проблеми виділяється категорія компетентності створення командно-цільової мотивації для нових членів професійної групи та аналізуються особливості її формування на етапі навчання психологів у ЗВО.

З метою формування найбільш цілісного уявлення про сутність компетентності створення командно-цільової мотивації для нових членів професійної групи, її структурно-змістовні характеристики, а також про закономірності її розвитку у студентів – майбутніх психологів – було систематизовано фундаментальні методологічні підходи до її дослідження: компетентнісний, системний, особистісно-орієнтований, акмеологічний, синергетичний, діяльнісний, рефлексивний, інтегративний, креативний.

Урахування даних підходів сприятиме формуванню у майбутніх психологів компетентності створення командно-цільової мотивації для нових членів професійної групи, розвитку необхідних знань, умінь, професійних та індивідуальних якостей, і, як результат, формування конкурентоздатного фахівця на ринку праці.

Посилання

Барінова Л.Я. Психологічна компетентність психолога : методичні вказівки для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030102 Психологія. Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. 44 с.

Зязюн І. Педагогічне наукове дослідження у контексті цілісного підходу. Порівняльна професійна педагогіка. 2011. №1. С. 19–30.

Йолон П. Системний підхід. Філософський енциклопедичний словник. Київ: Абрис, 2002. 742 с.

Литвин Т. Компетентнісний підхід у системі вищої освіти України: аналіз базових понять. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2012. №2. С. 9–14.

Рудніцька К.В. Сутність понять «компетентнісний підхід», «компететентність», «компетенція», «професійна компетентність» у світлі сучасної освітньої парадигми. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2016. Вип. 1. С. 241-244.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Пащенко, В. В. (2022). МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТВОРЕННЯ КОМАНДНО-ЦІЛЬОВОЇ МОТИВАЦІЇ ДЛЯ НОВИХ ЧЛЕНІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ГРУПИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 145-150. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-145-150