ПОЛЬОВА АРХЕОЛОГІЧНА ШКОЛА – ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ СИСТЕМИ

Ключові слова: археологія, археологічна експедиція, археологічна практика, польова археологічна школа, компетентності майбутніх істориків

Анотація

Стаття присвячена узагальненню досвіду проведення літніх польових археологічних шкіл в Україні. Протягом 2015-2021 рр. автори даної публікації виступали організаторами археологічних шкіл. Успішним результатом такої роботи стало залучення майбутніх істориків до розкопок відомих в Україні пам’яток – Більського та Мотронинського городища скіфського часу, окремих поселень та курганів, а також пам’ятки ранньомодерної доби на замковій горі у Чигирині. Таким чином учасники школи працювали на різних типах археологічних пам’яток. Фундатором такого проекту став Інститут археології Національної академії наук України.

Підготовка майбутніх фахівців з історичної галузі вимагає оволодіння спеціальними фаховими компетентностями, у тому числі – практичних навиків роботи з археологічними джерелами та самостійної організації й здійснення розкопок. Навчаючись у закладі вищої освіти, частину таких навиків студенти отримують під час проходження практик. Останнім часом популярності набуває ще одна форма організації освітнього та наукового процесу – літня польова археологічна школа.

Базою для організацій літніх шкіл найчастіше слугують наукові археологічні експедиції. Школа дозволяє поєднувати практичні роботи на археологічних об’єктах, лекційні курси з археології та історії, а також екскурсійно-просвітницьку діяльність. В результаті участь в археологічній школі дає можливість не лише закріпити здобуті знання, а й отримати практичні навички роботи. Подібні заходи є корисними й з точки зору підвищення кваліфікації, вони слугують майданчиком для обміну досвідом між фахівцями і дозволяють реалізувати підхід, за яким здобуття нових навичок відбувається протягом життя.

Посилання

Балашов І. О., Могилов О. Д. Мушлі молюсків з Мотронинського городища. Археологія і давня історія України. Вип. 2. Київ, 2018. с. 256–258.

Бессонова C. C., Скорый C. A. Мотронинское городище скифской эпохи. Киев; Краков: ИА НАН Украины, 2001. 156 с.

Гречко Д. С. Об одном из способов погребения у земледельцев Восточноевропейской Лесостепи скифского времени. Восточноевро-пейские древности. Воронеж: Научная книга, 2012. С. 118–124.

Гречко Д. С., Корост І. І. Міжнародний проект «Літня польова археологічна школа». Підсумки другого сезону. Археологічні дослідження Більського городища 2015 р. Київ; Котельва: ЦП НАН України і УТОПІК, 2015. С. 361–371.

Гречко Д. С., Корост І. І. Міжнародний проект «Літня польова археологічна школа». Підсумки 5-го сезону. Археологічні дослідження Більського городища – 2019. Київ-Котельва, 2020. С. 316–321.

Козак О. Д. Попередній антропологічний аналіз людських решток, знайдених на Більському городищі у 2015 р. Археологічні дослідження Більського городища 2015 р. Київ; Котельва; Харків: Майдан, 2016. С. 97–100.

Козак О., Могилов О., Полтавець В. Досвід археолого-антропологічного дослідження масового захоронення: яма з черепами на Замковій горі в Чигирині. I Всеукраїнський археологічний з’їзд. Програма роботи та анотації доповідей. Київ: Інститут археології НАНУ. 2018. С. 160.

Могилов О. Д. Літня археологічна школа в Більську. Археологія. № 1. Київ, 2016. С. 137–138.

Могилов О. Д. З досвіду передачі археологічних знань. Проблеми дидактики історії. Вип. 7. Київ, 2016. С. 119–124.

Могилов О. Д. Керамічний комплекс скіфського часу з урочища «Перше поле» на Більському городищі. Феномен Більського городища. Київ; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2016. С. 117–126.

Могилов О. Д. Нові знахідки ранньоскіфського часу на Мотронинському городищі. Старожитності Лівобережжя Дніпра. Київ; Котельва: ЦП НАН України і УТОПІК, 2019. С. 86–88.

Могилов, О. Д. Другий Михайлівський курган – пам’ятка V ст. до н. е. в Потясминні. Археологія. № 2. Київ, 2021. С. 92–114.

Могилов О. Д., Панченко К. І. Розвідки на селищах Більського городища в 2016. Археологічні дослідження Більського городища 2015 р. Київ; Котельва. Харків: Майдан, 2016. С. 171–205.

Могилов О. Д., Панченко К. І. Розвідки на поселеннях Більського городища. Археологічні дослідження в Україні 2015 р. Київ, 2016. С. 137–139.

Могилов О. Д., Панченко К. І., Руденко С. В. Курган раннього залізного віку біля Мотронинського городища. Археологія і давня історія України. Вип. 2 (41). Київ, 2021. С. 75–91.

Могилов О. Д., Руденко С В., Панченко К. І., Ляшко Ю. Ю. Розкопки Мотронинського городища. Археологічні дослідження в Україні 2017 р. Київ, 2019. С. 306–307.

Могилов О. Д., Руденко С. В., Панченко К. І., Ляшко Ю. Ю. Роботи на Мотронинському городищі. Археологічні дослідження в Україні 2018 р. Київ, 2019. С. 241–243.

Могилов О. Д., Скорий С. А., Корост І. І. Готуючи молоде покоління (Робота Літньої археологічної школи в Більську). Археологічні дослідження Більського городища 2015 р. Київ. Котельва; Харків: Майдан, 2016. С. 257–262.

Могилов О. Д., Скорий С. А., Панченко К. І. Розкопки на Більському городищі в 2015 р. Археологічні дослідження Більського городища 2015 р. Київ; Котельва. Харків: Майдан, 2016. С. 53–88.

Могилов О. Д., Скорий С. А., Панченко К. І. Ромашко О. В., Кравченко О. М. Роботи на Більському городищі. Археологічні дослідження в Україні 2015 р. Київ, 2016. С. 139–140.

Полтавець В., Могилов О., Козак О., Руденко С. Розкопки на Замковій Горі в Чигирині. Археологічні дослідження в Україні 2017 р. Київ, 2019. С. 307–310.

Полтавець В., Могилов О., Козак О., Руденко С. Колективне захоронення в Чигирині. Археологічні дослідження в Україні 2018 р. Київ, 2020. С. 243–244.

Скорий С. А., Бессонова С. С. Кургани скіфської епохи біля Мотронинського городища (за матеріалами досліджень 1988, 1990 рр.). Археологічні дослідження на Черкащині. Черкаси: Сіяч, 1995. С. 68–78.

Скорий С. А., Білозор В. П., Супруненко О. Б., Кулатова І. М. Селища скіфського часу в системі Великого укріплення Більського городища. Харків: Майдан, 2019. 372 с.

Стандарт вищої освіти України. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки, спеціальності 032 «Історія та археологія». Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти та науки України від 29.04.2020 р. № 575. Київ, 2020.

Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 «Історія та археологія». Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти та науки України від 31.05.2021 р. року № 603. Київ, 2021.

Хвойко В. В. Городища Среднего Поднепровья, их значение, древность и народность. Труды XII археологического съезда в Харькове 1902 г. Вып. 1. Москва: Г. Лиснер и Д. Сопко. 1905. С. 93–104.

Шрамко Б. А. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон). Киев: Наукова думка, 1987. 184 с.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Могилов, О. Д., Панченко, К. І., Тарасов, А. В., Руденко, С. В., & Ляшко, Ю. Ю. (2022). ПОЛЬОВА АРХЕОЛОГІЧНА ШКОЛА – ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ СИСТЕМИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 133-140. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-133-140