ВПЛИВ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

  • Тетяна Михайлівна Житомирська Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» https://orcid.org/0000-0002-7015-0819
Ключові слова: менеджер морської галузі, підготовка менеджерів морської галузі, технічна культура, інтерактивне навчання, інтерактивні технології

Анотація

У статті виокремлено та проаналізовано можливості використання інтерактивних технологій навчання та їх вплив на розвиток технічної культури майбутніх менеджерів морської галузі.

З’ясовано, що підготовка кваліфікованого фахівця, який вміє творчо підходити до вирішення поставлених завдань, використовуючи наукові знання, володіє високим рівнем технічної культури та професійної компетенції стає головною проблемою у всій системі неперервної освіти.

Встановлено, що використання інтерактивних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх менеджерів морської галузі дає можливість здобувачам усвідомлено підходити до теоретичних знань, бачити їх практичну значущість, вміло застосовувати теорію на практиці; суттєво поліпшити професійну спрямованість своєї діяльності, що визначає активність та спрямованість взаємодії менеджера морської галузі та техніки та сприяє формуванню професійних якостей менеджера, таких як: цілеспрямованість, підвищена працездатність, дисципліна і контроль над собою, комунікабельність, ініціативність тощо; сприяє розвитку менеджерських здібностей (інтелектуальних, організаційних, комунікативних, перцептивних, сугестивних, пізнавальних, дослідницьких та ін.); формуванню комплексу знань та умінь: поступово освоювати сконцентрований у наукових знаннях та уявленнях найкращий соціальний досвід у галузі її створення та застосування технологій, забезпечують здатність створювати, вивчати та освоювати техніку та технології у всіх її проявах, свідомо та творчо обирати оптимальні шляхи вирішення проблем, використовуючи сучасні технології; самостійно, критично, системно і творчо мислити, чітко усвідомлювати, де і яким чином набутті знання можуть бути застосовані; безперервно опановувати нові знання, застосовувати їх як методи і засоби перетворюючої діяльності і мобільно використовувати їх в умовах майбутньої професійної діяльності менеджера морської галузі.

Перспективи подальших досліджень стосуються питань дослідження виокремлення умов, що сприятимуть розвитку технічної культури майбутнього менеджера морської галузі.

Посилання

Житомирська Т. М. Технічна культура майбутніх менеджерів морської галузі. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. 2022. № 2(29). С. 234–251.

Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обу¬чение. Л. : Из-во ЛГУ, 1985. 167 с.

Коваль Т. І., Кочубей Н. П. Інтерактивні технології навчання іноземних мов. Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. 2011. № 7. С. 160–163.

Коберник О. М. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні: навчально-метод. посібник. Тернопіль-Умань, 2007. 208 с.

Мусоріна М. О. Формування технічної компетентності майбутніх фахівців судноводіння у процесі навчання технічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (технічні дисципліни). Київ, 2018. 21 с.

Поляков А. О. Педагогічні умови мотивації професійного зростання студентів педагогічних університетів у процесі неперервної освіти : дис. … кан. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2008. 182 с.

Пометун О. І., Пироженко Л. В. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. К., 2002. 135 с.

Смолкин А. М. Методы активного обучения : научн.-метод. пособие. М. : Высшая школа, 1991. 176 с.

Староста В. І. Технології інтерактивного навчання: сутність, класифікація. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. 2019. № 1 (64). С. 232–237.

Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ: Кондор, 2011. 628 с.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Житомирська, Т. М. (2022). ВПЛИВ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 110-114. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-110-114