ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

  • Ірина Валеріївна Жигора Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-5796-2062
  • Валерій Сергійович Жигора Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-7395-0264
Ключові слова: інформаційна культура, інформаційні технології, веб-технології, Інтернет-ресурси, медіаосвіта

Анотація

У статті робиться огляд проблеми впровадження інформаційних і телекомунікаційних технологій у сучасній освітній системі, що демонструє нові можливості для оптимізації процесу навчання, зокрема навчання мов, на всіх рівнях. Обґрунтовано вибір теми роботи, її актуальність, подано теоретичне значення й практичну цінність досліджуваної проблеми.

Особливу увагу приділено мережі «Інтернет», веб-технологіям, можливостям мас-медіа, активному використанню дидактичного потенціалу віртуальної мережі. Автори розглядають можливості підготовки нового покоління педагогів, які володітимуть не тільки традиційними, а й інноваційними технологіями навчання, які здатні не лише обробляти певну інформацію, а й продукувати її, творчо використовуючи під час розв’язання навчально-виховних задач.

Пропоновану роботу присвячено проблемі формування інформаційної культури майбутніх педагогів, їхньої готовності до використання новітніх інформаційних технологій у своїй професійній діяльності; організації навчального процесу за допомогою сучасних інформаційно‑комунікаційних технологій. З’ясовано, що сучасний урок сьогодні неможливий без залучення потужних можливостей Інтернет-ресурсів, використання яких сприяє формуванню справді сучасного учня, озброєного найновішими технологіями пошуку, одержання та використання пізнавальної інформації.

Визначено, що формування готовності до роботи з інформаційними технологіями в професійній діяльності – тривалий процес, що є важливим компонентом професійної педагогічної підготовки майбутніх фахівців, тому цей процес відбувається через цілеспрямовану діяльність, власну активність майбутнього педагога та спеціальні умови.

Посилання

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). Освіта. 1993. № 44–46. 62 с.

Дущенко О. Готовність майбутнього вчителя інформатики до застосування Інтернет-технологій у професійній діяльності. Науковий вісник Мелітопольского державного педагогічного університету. Серія «Педагогіка». № 1 (14). 2015. С. 327–333.

Конституція України. Офіційне інтернет-представництво. URL: https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-ii (дата звернення: 29.06.2022).

Литвин А. Інформатизація навчально-методичного забезпечення професійної освіти. Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журнал. 2006. № 4. С. 21–25.

Лукашів В. Б. Болонський процес: інформаційна культура на засадах новітніх технологій навчання. Вища освіта України. Додаток 2 до № 3, том І (26). 2011 р. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». С. 315–323.

Лукашів В. Б. Формування інформаційної культури майбутніх фахівців зв’язку : дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Кіровоград, 2014. 265 с.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Жигора, І. В., & Жигора, В. С. (2022). ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 105-109. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-105-109