ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

  • Іван Сергійович Гончаренко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-5672-0889
Ключові слова: саморозвиток, особистість, майбутній вчитель, педагог, студент, професійна діяльність, професійна культура

Анотація

У статті досліджено особливості та важливість професійного саморозвитку як складової професійної культури майбутнього вчителя. Розтлумачено основні визначення поняття «розвиток», «саморозвиток». Визначено й охарактеризовано основні умови для професійного саморозвитку студентів, які в подальшому планують бути педагогами, а саме: позитивне ставлення до професії педагога та реалізації педагогічної діяльності; професійно важливі якості та мотиви професійної діяльності, а також внутрішнє прагнення студента до професійного саморозвитку; знання, вміння, навички професійного саморозвитку, які виступають засобами саморозвитку.

Посилання

Анциферова Л. І. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии. Москва: «Ин-т психологии РАН», 2006. 512 с.

Вербицкий А. А. Формирование познавательной и профессиональной мотивации студентов. Москва : Педагогика, 1986. 14 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. С. 242.

Деркач А. А. Акмеологическая культура личности: содержание, закономерности, механизмы развития. Москва: НПО «МОДЭК», 2006. 492 с.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. Київ: Рад. шк., 1989. 608 с.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. Москва: Педагогика, 1973. 424 с.

Рувинский Л. И. Теория самовоспитания. Москва: Мысль, 1973. 144 с.

Чорна Н. Б. Формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниця, 2016. 256 c.

Чудина Е.Е. Дидактические условия становления профессионально-личностного саморазвития будущего учителя на начальном этапе педагогической подготовки в вузе : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Волгоград, 2002. 131 с.

Фонарев Α.Р. Профессиональная деятельность как смысл жизни и акме профессионала. Мир психологии, 2001. С. 104–108.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Гончаренко, І. С. (2022). ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 90-94. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-90-94