НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Оксана Володимирівна Філоненко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-4453-9887
Ключові слова: професійна підготовка, майбутній викладач, заклад вищої освіти, творчість, науково-дослідницька діяльність

Анотація

У статті розкрито основні напрями науково-дослідницької діяльності майбутніх викладачів у ЗВО.

З’ясовано, що науково-дослідницька діяльність майбутнього викладача є важливою умовою розвитку творчого, ініціативного фахівця з орієнтацією на постійне пізнання, прагнення до визначення сутності будь-якого явища, пошуку найкращих засобів розв’язання професійних проблем, постійного експериментування, самоаналізу і самооцінки. Участь у науково-дослідницькій діяльності розвиває у майбутніх викладачів рефлексію власних життєвих і професійних потреб та інтересів, яка здійснюється у процесі професійно зорієнтованих дослідницьких завдань, що забезпечує об’єктивність та формує критичне і конструктивне ставлення до себе, допомагає усвідомити свою відповідність вимогам професії і науково-дослідній діяльності, коли майбутній викладач набуває навичок самостійного осмислення, знаходить сенс і шляхи удосконалення себе у цій діяльності. Дослідницька діяльність задовольняє потреби майбутнього викладача у досягненні успіху, самопізнанні, самореалізації, в розумінні змісту своєї діяльності, у системному баченні своїх перспектив.

Посилання

Буряк В. К., Кондрашова Л. B. Навчальна науково-дослідницька робота студентів. Радянська школа. 1990. № 11. С. 87–91.

Вітвицька С. С. Технологія педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти / Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. С. 133–153.

Граничина О. А., Сурикова С. В. Научно-исследовательская работа в системе подготовки магистранта по направлению «Педагогическое образование». Начальное образование. 2013. Т. 4. № 1. С. 369–378.

Драч І. І. Оцінювання творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів. Проблеми освіти: наук.-метод. зб. К. : Наук.-метод, центр вищої освіти, 2005. Вип. 41. С. 153–160.

Закон України про вищу освіту: станом на 18 вересня 2014 року. Х. : Право, 2014. 164 с.

Кловак Г. Т. Ґенеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець ХІХ – ХХ століття) : автореф. дис. … доктора пед. наук : 13.00.01. Київ, 2005. 42 с.

Князян М. О. Навчально-дослідницька діяльність студентів як засіб актуалізації професійно значущих знань: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. К., 1998. 18 с.

Лазарев В. С. Ставринова Н. Н. Критерии и уровни готовности педагога к исследовательской деятельности. Эксперимент и инновации в школе. 2008. № 1. С. 8–13.

Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект : монографія. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. 307 с.

Пассов Є. Культурологическая модель профессиональной подготовки учителя: философия, содержание, реализацыя. Инностранные языки. № 4. С. 9–12.

Пидкасистый П. И. Самостоятельная деятельность учащихся. Дидактический анализ процесса и структуры воспроизведения творчества. М. : Педагогика, 1972. 180 с.

Серьожнікова Р. К. Формування творчого педагогічного потенціалу майбутнього викладача у процесі професійної підготовки в університеті : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04. Донецьк, 2009. 384 с.

Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. К. : Видавничий Дім «Слово», 2003. 240 c.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Філоненко, О. В. (2022). НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 69-73. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-69-73