НАСКРІЗНІ УМІННЯ ПРИТАМАННІ КЛЮЧОВИМ КОМПЕТЕНТНОСТЯМ: УМОВИ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Андрій Іванович Терещук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0001-9404-4722
  • Оксана Віталіївна Абрамова Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-1802-8274
  • Ольга Василівна Пуляк Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-7061-5620
Ключові слова: наскрізні вміння, м’які навички, ключові компетентності, інтерактивна технологія, проєктна технологія, технології, трудове навчання, базова середня освіта

Анотація

Статтю присвячено розкриттю умов та шляхів формування наскрізних умінь, які притаманні усім ключовим компетентностям у здобувачів та здобувачок освіти на заняттях з технологій (трудового навчання). Теоретичним підґрунтям дослідження стало вивчення педагогічного досвіду й загальноєвропейських засад побудови освітніх стандартів та вітчизняних державних стандартів, зокрема Державного стандарту початкової освіти (2018) та Державного стандарту базової середньої освіти (2020) України. Саме ці документи ґрунтуються на компетентнісному підході, результатах навчання та наскрізних уміннях спільних для усіх компетентностей. На думку авторів, м’які навички є співзвучними до формулювання наскрізних умінь Держстандарту, які є притаманними усім ключовим компетентностям. До таких наскрізних умінь належать: читати з розумінням; висловлювати власну думку в усній і письмовій формі; критично і системно мислити; логічно обґрунтовувати позицію; діяти творчо, що передбачає креативне мислення; продукування нових ідей; виявляти ініціативу; конструктивно керувати емоціями, що передбачає здатність розпізнавати власні емоції та емоційний стан інших; оцінювати ризики; приймати рішення; розв’язувати проблеми; співпрацювати з іншими.

Авторами було детально розглянуто потенційні можливості технологічної освітньої галузі та однойменного предмету технології у формуванні наскрізних умінь, притаманних усім ключовим компетентностям Нової української школи. Характеристику умінь здійснено з огляду на особливості предмету технології, застосування проєктної та інтерактивної технологій, відповідні методичні особливості роботи вчителя трудового навчання та технологій. Зазначено, що кожне наскрізне уміння потребує окремої уваги та дослідження з метою розроблення спеціальної методики для його формування в учнів та учениць. Автори рекомендують розроблення системи спеціальних завдань на основі інтерактивних вправ у поєднанні з проєктною діяльністю учнів, яка для уроків трудового навчання (технологій) має усталені етапи проєктування. Також більш конкретно згрупувати наскрізні уміння за цими етапами проєктування з метою їх розподілу у часі, що дозволить вчителю розвивати необхідні м’які навички..

Посилання

Абрамова О., Вдовенко В. Ключові компетентності як інтеграційний чинник у проєктній діяльності. Наукові записки. Вип. 201. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: КОД, 2021. С. 49-53. URL: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/issue/archive

Абрамова О., Пуляк О., Терещук А. Формування м’яких навичок у здобувачів освіти через застосування тренінгових технологій. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки». № 18(47) 2021. С. 10-28. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/18_47_2021/pedagog/Bulletin_18_47_Pedagogika_Abramova_Puliak_%D0%A2ereshchuk.pdf

Державний стандарт базової середньої освіти від 30 вересня 2020 р. № 898. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#n16

Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Нова українська школа: порадник для вчителя. [за заг. ред. Н.М. Бібік]. Київ: Літера ЛТД, 2018. 160 с.

Терещук А.І., Гащак В.М., Абрамова О.В., Павич Н.М. Технології. 5-6 клас. Методика організації освітнього середовища: Навчально-методичний посібник. Чернівці: Букрек, 2021. 168 с.

Терно С.О. Теорія розвитку критичного мислення (на прикладі навчання історії) [посібник для вчителя]. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. 105 с.

Тхоржевський Д.О. Система трудового навчання. Київ: Радянська школа, 1975. 200 с.

Якими будуть основні 10 навичок у 2025 році – Всесвітній економічний форум опублікував список. Сайт НУШ. URL: https://nus.org.ua/news/yakymy-budut-osnovni-10-navychok-u-2025-rotsi-vsesvitnij-ekonomichnyj-forum-opublikuvav-spysok/

European Commission. (2018). Commission Staff Working Document. Proposal for a Council Recommendation on Key Cempetences for LifeLong Learning (Council of the European Union, Hrsg.). Brüssel. Verfügbar unter URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0014&from=EN

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Терещук, А. І., Абрамова, О. В., & Пуляк, О. В. (2022). НАСКРІЗНІ УМІННЯ ПРИТАМАННІ КЛЮЧОВИМ КОМПЕТЕНТНОСТЯМ: УМОВИ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 64-69. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-64-69