ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗВО

  • Лілія Тарасівна Рябовол Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-3558-2103
Ключові слова: професійна компетентність викладача ЗВО, єдиний простір вищої освіти, здобувачі вищої освіти, акредитація освітніх програм, методики і технології навчання викладання й оцінювання, якість вищої освіти

Анотація

У статті проведено аналіз європейських та національних актів у сфері європейського простору вищої освіти (Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (2015), Паризьке комюніке (2018), Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Україні (2019), Довідник користувача ЄКТС (2015) тощо), а також наукової літератури з проблематики статті. Узагальнення результатів проведеного аналізу дозволило встановити, що реалізація студентоцентрованого навчання – обов’язкова умова забезпечення й постійного підвищення якості вищої освіти. Виявлено, що формами реалізації студентоцентрованого навчання як такого, що найбільш повно враховує потреби й інтереси здобувачів освіти, є розробка і впровадження міждисциплінарних освітніх програм, поєднання академічного навчання й навчання на робочому місці, навчання – з інноваційною діяльністю, дослідженнями. З’ясовано, що в основі такого навчання – взаємоповага, а також комунікація, діалог студента й викладача, в якому ці основні суб’єкти освітнього процесу є рівноправними. Констатовано, що організація такого навчання вимагає застосування відповідних методів і технологій навчання й оцінювання, зокрема інноваційних. Аналіз здатностей, умінь та навичок викладача ЗВО, формалізованих у відповідному Професійному стандарті, дозволяє стверджувати, що значна їх частина є уміннями реалізувати саме студентоцентрований підхід в освітньому процесі – під час навчання, оцінювання, організації наукової діяльності здобувачів освіти, а саме: викладачі ЗВО мають реалізувати студеноцентрований підхід, розробляючи навчально-методичне забезпечення у формі, оптимальній для сприймання й розуміння студентами, а також враховувати вимоги цього підходу під час проведення навчальних занять та консультування студентів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей та освітніх потреб, забезпечувати індивідуальний супровід, надавати групові й індивідуальні консультації з різних питань, у тому числі, щодо побудови ІОТ, проведення наукової/ творчої діяльності; під час оцінювання викладачі обов’язково мають підтримувати зворотний зв'язок зі студентами, надавати рекомендації щодо покращення їх результатів навчання; важливими для втілення студентоцентрованого навчання є врахування потреб, запитів, відгуків студентів під час перегляду й оновлення ОП як головних стейкголдерів. У результаті проведеного дослідження сформовано висновок: вміння організовувати й реалізувати студентоцентроване навчання – невід’ємний складник професійної діяльності викладача ЗВО, інваріантний компонент відповідної загальної професійної компетентності.

Посилання

Бойко М. М. Студентоцентроване навчання в процесі управління якістю професійної підготовки майбутнього вчителя. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». 2019. № 4(31). С. 41-45.

Європейська кредитно-трансферна система: довідник користувача. 2015. URL: https://kpi.ua/files/ECTS.pdf

Мирончук Н. М. Професійна діяльність викладача вищої школи: суспільні виклики та проблеми змісту підготовки // Професійна освіта: андрагогічний підхід: монографія / кол. авторів; за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2018. С. 146-172.

Нестуля С., Кононець Н. Сучасні методологічні підходи до розробки освітньої програми підготовки магістрів «Педагогіка вищої школи». Вища школа. 2020. № 9. С. 26-38.

Паризьке комюніке від 25.05.2018. URL: http://surl.li/cldnh

Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : МОН України; Наказ, Положення, Критерії від 11.07.2019 № 977. URL: http://surl.li/szly (дата звернення: 11.07.2022)

Про затвердження професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладу вищої освіти» : наказ Мінекономіки від 23.03.2021 № 610. URL: http://surl.li/piql (дата звернення: 13.07.2022)

Регейло І. Фундаментальні цінності Європейського простору вищої освіти (2010-2018): пріоритетні орієнтири діяльності науково-педагогічних працівників. Педагогічний процес: теорія і практика (Серія: Педагогіка). 2018. № 4 (63). С. 7-17.

Рябовол Л. Т. Студентоцентроване навчання: поняття, вимоги, шляхи реалізації. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. 2021. № 10. С. 55-63.

Рябовол Л. Т., Гриценко В. Г., Сокуренко О. А. Методична система коучинг-навчання юридичних дисциплін у вищій школі. Наука і освіта. 2018. №. 2. С. 16-26.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (2015). URL: http://surl.li/akvty

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки: МОН України. URL: http://surl.li/mphq

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Рябовол, Л. Т. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗВО. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 54-58. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-54-58