ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ «ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС» НА ЗАНЯТТЯХ З ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: змішане навчання, «перевернутий клас», історія зарубіжної літератури, дистанційне навчання, електронні освітні ресурси

Анотація

У статті розкрито термін «змішане навчання», що позначає оптимальне поєднання дистанційного (електронного) й аудиторного навчання; схарактеризовано моделі «змішаного навчання» (ротаційні, які включають ротацію за станціями, ротацію за лабораторіями, «перевернутий клас», індивідуальну ротацію; гнучкі моделі; моделі самостійного змушування); детально розглянуто модель змішаного навчання «перевернутий клас», в якій типова подача лекцій і організація домашнього завдання міняються місцями; для розуміння сутності проведення занять із використанням моделі «перевернутий клас», здійснено спробу порівняти її із класичним варіантом проведення занять; визначено особливості моделі «перевернутий клас», які передбачають зміну ролі викладача на занятті; використання електронних освітніх ресурсів; підвищення вимог до навчальної діяльності студентів; доступність та гнучкість навчального процесу; використання індивідуального підходу до кожного студента; застосування активного навчання; запропоновано технологію проведення «перевернутого» заняття, яка складається з чотирьох етапів (викладач записує пояснення нового матеріалу за допомогою спеціальних програм та розміщує навчальне відео чи електронний освітній ресурс в навчальному середовищі; студенти отримують домашнє завдання у вигляді навчального відео, електронного освітнього ресурсу та самостійно опрацьовують його; на занятті викладач організовує навчальну діяльність, залучає до різних видів роботи всіх студентів за допомогою завдань, які допомагають перевірити отримані студентами самостійно знання і дають можливість використати їх на практиці; викладач допомагає студентам підсумувати вивчений матеріал з певної теми та зробити висновки з досвіду, який вони здобули під час самостійного отримання знань); представлено інструменти (презентації; відеофрагменти епізодів екранізованих творів; «стрічка часу»; «хмари слів»; «інтерактивна віртуальна дошка», месенджер Viber), які сприяють реалізації моделі «перевернутого навчання» на заняттях з дисципліни «Історія зарубіжної літератури», та допомагають здійснити зміщення акценту на процес пізнавальної діяльності студентів, у ході якої вони відкривають для себе нові знання – розв’язують завдання через обговорення і дискусії, критично переосмислюють існуючі припущення, розвивають комунікативні навички, самостійно генерують рішення, роблять висновки з досвіду, який здобули під час самостійного отримання знань.

Посилання

Змішане навчання. URL: https://sites.google.com/a/lyceum2.cv.ua/metodicnij-navigator/metodicni-materiali/zmisane-navcanna (дата звернення 30. 04. 2022).

Кадемія М. Ю. Використання змішаної технології навчання у дистанційній освіті. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Київ-Вінниця, 2016. Вип. 44. С.330-333.

Кухаренко В. М. Березенська С. М., Бугайчук К. Л., Олійник Н. Ю. Теорія та практика змішаного навчання: монографія. Харків, «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.

Рогульська О. О. Особливості використання моделі «перевернутий клас» в умовах дистанційного навчання. / О. О. Рогульська // Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали тез доп. ХІ міжнар. наук.-методол. Інтернет-семінару (19 трав. 2022 р.) / Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Хмельницький національний ун-т ; за заг. ред Н. М. Бідюк. – Київ – Хмельницький: «Термінова поліграфія», 2022. С. 29-31.

Рогульська О. О. Особливості підготовки майбутніх учителів іноземної мови у закладах вищої освіти України. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол.: О. І. Безлюдний (гол. ред.) та ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 17. С. 291–304.

Рогульська О. О. Поняття та шляхи реалізації змішаного навчання. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. Хмельницький, 2013. С. 81–85.

Рогульська О. О. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти: дис. ... док. пед. наук : 13.00.04. / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Вінниця, 2020. 496 с.

Marshall H. W. Three reasons to flip your classroom. URL: http://www.slideshare.net/lainemarsh/3-reasons-to-flip-tesol-2013-32113 (дата звернення 30. 06. 2022)

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Рогульська, О. О., & Левицька, Н. В. (2022). ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ «ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС» НА ЗАНЯТТЯХ З ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 49-53. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-49-53