ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕНЕРГЕТИКІВ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

  • Ірина Павлівна Задорожна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0003-1599-1372
Ключові слова: іншомовна компетентність, іноземна мова, проєктні технології, проєктна робота, навчальний проєкт, майбутні інженери-енергетики

Анотація

У статті доведено доцільність використання навчальних проєктів як засобу формування іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків, зумовлену їх можливостями у створенні індивідуальної траєкторії для вивчення іноземної мови, удосконалення мовленнєвих умінь і навичок. Подано авторську дефініцію понять «проєктні технології навчання», «проєктна робота», «навчальний проєкт». Експериментально перевірено ефективність створення професійно-орієнтованих проєктів в освітньому процесі на прикладі формування іншомовної компетентності здобувачів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з використанням  матеріалів англомовних сайтів. За результатами дослідження встановлено, що робота над навчальним проєктом з іноземної мови спонукає здобувачів вищої освіти проявити свої інтелектуальні можливості, підвищити внутрішню мотивацію до оволодіння іншомовними знаннями, удосконалити навички самоорганізації та саморозвитку, забезпечує активізацію та автоматизацію навичок володіння рецептивними та продуктивними видами мовленнєвої діяльності. Визначено комплекс взаємопов’язаних та взаємодоповнювальних особливостей, які характеризують процес формування іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків засобами навчальних проєктів.

Посилання

Горбатюк Р. М. Теоретичні основи проектної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Молодь і ринок. № 2 (49). 2009. С. 35–42.

Жиляєва Ю. М. Застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Житомирський державний університет ім. Івана Франка. Житомир, 2012. 22 с.

Любчак Н. М. Проектні технології: сутність та особливості використання у навчальному процесі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. 2014. Вип. 122. С. 144–150.

Мирошниченко В. О. Методика застосування проектної технології у процесі навчання історії в 10-му класі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Інститут педагогіки НАПН України. Київ, 2010. 19 с.

Романишина О. Я. Теоретичні і методичні основи формування професійної ідентичності майбутніх учителів засобами інформаційних технологій : дис. … д-ра. пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. Тернопіль, 2016. 489 с.

Cтепанюк К. І. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Бердянський державний педагогічний університет. Бердянськ, 2013. 23 с.

Тамаркіна О. Л. Дидактичні умови розвитку самостійності студентів вищого навчального закладу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Криворізький державний педагогічний університет. Кривий Ріг, 2011. 32 с.

Устименко О. М. Типологія проектів у навчанні іноземних мов. Молодий вчений. № 2 (29). 2016. С. 347–352.

Цзяці Лі Методика формування художньо-проектних умінь майбутніх учителів музики в процесі вивчення фахових дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2018. 244 с.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Задорожна, І. П. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕНЕРГЕТИКІВ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 31-35. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-31-35