ЗАСТОСУВАННЯ АНДРОГОГІЧНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ У ЗВО

Ключові слова: андрогогічний підхід, підготовка фахівців, заклад вищої освіти, освіта дорослих, неформальна освіта, інформальна освіта, андрагогіка

Анотація

У статті виписано актуальність питання про необхідність навчання впродовж усього життя. З’ясовано сутність понять «освіта», «освіта дорослих», «неформальна освіта», «інформальна освіта», «андрагогіка», «андрогогічний підхід». Виокремлено характерні риси освіти дорослих (здобуття освіти в дорослому віці; використання різних форм освіти в дорослому віці; тривалий процес здобуття освіти в дорослому віці). Підкреслено, що зміст і структура андрагогічного підходу містять: вимоги до діяльності, принципи, форми і методи організації професійної перепідготовки й умови їх ефективного застосування (врахування індивідуальних особливостей, перебудову техніки взаємодії викладача зі студентами, самостійне навчання, спільну діяльність, опору на життєвий і професійний досвід, розвиток освітніх потреб тощо). Виділено етапи навчання, за якими необхідно проводити організацію процесу навчання в межах андрагогічного підходу (визначення реальної проблеми, для вирішення якої необхідне навчання; діагностика того, хто навчається; планування процесу навчання; створення умов реалізації процесу навчання; реалізація процесу навчання; оцінювання процесу й результатів навчання; корекція процесу навчання. Запропоновано компоненти моделі професійної перепідготовки вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти на засадах андрагогічного підходу. Ними вважаються вимоги до діяльності, методи і принципи навчання дорослої людини. Виокремлено принципи андрагогічного підходу, зокрема: пріоритетність самостійності; індивідуалізація; усвідомленість навчання, актуалізація його результатів; використання життєвого досвіду, компетентностей тощо.

Посилання

Андрющенко Т. К. Особливості навчання дорослих. URL: http://www.oipopp.ed-sp.net/metod/585/585_1.doc

Архипова С. П. Освіта соціально незахищених категорій дорослих: теорія, методологія, практика. Черкаси: ФОП Чабаненко, 2011.

Варецька О. В. Розвиток соціальної компетентності післядипломної педагогічної освіти: монографія. Запоріжжя: Кругозір, 2015. 532 с.

Войцехівський М. Ф. Педагогічні аспекти професійного розвитку особистості вчителя в системі післядипломної освіти. Освітологічний дискурс. 2010. № 2. С. 37–49.

Гончарук А. Неформальна освіта дорослих у країнах ЄС. Педагогічні науки. 2012. № 54. С. 31–36.

Карпенко М. М. Перспективи реалізації в Україні концепції освіти протягом життя: чинники і механізми. Стратегічні пріоритети. 2011. № 4 (21). С. 45–51.

Коваленко С. М. Тенденції розвитку освіти дорослих в Англії (остання чверть ХХ – початок ХХІ ст.): дис. … канд. пед. наук. Житомирський державний університет ім. І. Франка, Житомир, 2005.

Левченко І. Освіта дорослих як наукова проблема. Гуманітарний вісник. 2012. № 25. С. 86–91.

Лук’янова Л. Б. Концепція освіти дорослих в Україні. Ніжин: Лисенко М. М., 2011. 15 с.

Олійник В.В. Освіта впродовж життя: як і чого вчити дорослих? Управління освітою : часоп. для керівників освіт. галузі. 2010. № 1. С. 4–7.

Професійна освіта: андрагогічний підхід: монографія / кол. авторів; за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2018. 452 с.

Ситник О. І. Освіта дорослих: європейський досвід та українські перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір». 2012. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10744/1/O_Sitnik_28_03_12_konf_GI.pdf

Титаренко Д. В. Сучасний стан громадського управління освітою дорослих в Україні. Аспекти публічного управління. 2016. № 4/5(30/31). С. 21–27.

Фольварочний І. В. Європейські тенденції в розвитку освіти дорослих. 2016. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/9/statti/folvarochniy.htm

Швець І. Б., Федоренко Т. С. Сучасні тенденції поширення професійного навчання протягом життя. Економічний вісник Донбасу. 2013. № 1(31). С. 208–215.

Evans E. J. Autonomous literacy or social practice? Students’ constructions of technology literacy. Journal of Literacy and Technology. 2005. № 5 (1). Р. 114–125.

Jarvis P. Adult and continuing education: theory and practice. London: Croom Helm. 1983.

Titmus C. The modelling of systems of adult education. In P. Besnard & P. Lietard (Eds.). Adult Education in Europe. Methodology Prague: Centre for Leisure and Education. 1983. Р. 11–140.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Біда, О. А., Орос, І. І., & Чичук, А. П. (2022). ЗАСТОСУВАННЯ АНДРОГОГІЧНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ У ЗВО. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 12-17. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-12-17