РОЗВИТОК ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЛІНІЇ В ЖУРНАЛІ «ВЕСТНИК ОПЫТНОЙ ФИЗИКИ И ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ»: ЗМІСТОВНИЙ ТА КОНТЕНТНИЙ АНАЛІЗ

  • Наталя Олексіївна Пасічник Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-0923-9486
  • Ренат Ярославович Ріжняк Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-1977-9048
Ключові слова: «Вестник опытной физики и элементарной математики», функціональна лінія, зміст видання, контент-аналіз, часовий ряд

Анотація

Стаття присвячена дослідженню історії розвитку науково-популярних та науково-методичних журналів з фізики та математики, що випускалися та розповсюджувалися на теренах сучасної України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Одним з найавторитетніших журналів серед викладачів математики, учнів старших класів та любителів математики й фізики того періоду був журнал «Вестник опытной физики и элементарной математики».

У якості мети дослідження авторами визначено проведення змістовного та контент-аналізу висвітлення на сторінках журналу «Вестник опытной физики и элементарной математики» функціональної лінії елементарної та вищої математики протягом всього періоду його видання.

Для проведення змістовного аналізу предмету дослідження використовувалися наукові методи – аналізу та синтезу, узагальнення та систематизації. В процесі проведення кількісного контент-аналізу були застосовані квантифікація тексту, збір емпіричних даних, їх узагальнення та математико-статистична обробка.

Дослідження змісту й динаміки представлення матеріалів функціональної змістовної лінії журналу «Вестник опытной физики и элементарной математики» за часів його видання протягом 1886–1917 років дало можливість зробити такі висновки. По-перше, аналіз змісту журналу показав, що протягом 1886–1897 рр. видання журналу теоретичні та практичні питання функціональної змістовної ліній висвітлювалися епізодично; втім, починаючи з 1897 року новий склад редакції журналу «ВОФЭМ» став приділяти значну увагу змістовному розкриттю матеріалу, пов’язаному з вивченням властивостей окремих видів функцій, з неперервністю та монотонністю функцій, з числовими та функціональними рядами та з елементами математичного аналізу. По-друге, аналіз часових рядів, що описують динаміку зміни абсолютного (в одиницях площі) та відносного обсягу матеріалу функціональної змістовної лінії в математичних матеріалах журналу «Вестник опытной физики и элементарной математики» протягом усього періоду видання, підтвердив відсутність закономірної та регулярної появи стабільних обсягів представлення таких матеріалів протягом періоду 1886–1906 рр. Явний ріст абсолютних і відносних обсягів представлення в журналі «Вестник опытной физики и элементарной математики» матеріалів функціональної змістовної лінії спостерігається з 1906–1908 рр. після розробки під керівництвом міністра народної освіти П.М. Кауфмана нових прогресивних навчальних планів для реальних училищ, у які були включені початки аналітичної геометрії на площині й математичного аналізу. По-третє, авторами не було виявлено тісного зв’язку між динамікою представлення в журналі «Вестник опытной физики и элементарной математики» матеріалів функціональної лінії та динамікою представлення математичних матеріалів загалом протягом усього періоду видання журналу.

Посилання

Atteslander P. Methoden der empirischen Sozialforschung. 10. Auflage. Berlin, 2003. S. 215-249.

Früh W. Inhaltsanalyse: Theorie und Praxis. 6. Auflage. Berlin, 2003. S. 27.

Poincaré Henri. Связь между анализом и математической физикой. ВОФЭМ. 1900. 277. 2-10.

Андреоли Г. Общее выражение функции tgna. ВОФЭМ. 1910. 512. 206-207.

Афанасьева-Эренфест Т. О характере прерывности, которую может иметь производная. ВОФЭМ. 1914. 623-624. 281-284.

Бернштейн С. Исторический обзор развития понятия о функции. ВОФЭМ. 1912. 559. 177-184.

Буницкий Е. Ряды с постоянным избытком. ВОФЭМ. 1896. 237. 225-238; 238. 256-263.

Буницкий Е.Л. К теории maximum'а и minimum'а функции одного переменного. ВОФЭМ. 1913. 598-600. 323-336; 611-612. 298-313.

Буницкий Е.Л. Об одном свойстве непрерывной функции. ВОФЭМ. 1916. 667-668. 145-154; 669-670. 195-205.

Вопросы и задачи на элементарную теорию параболы. ВОФЭМ. 1886. 8. 176.

Гадамар Ж. Функциональное исчисление. ВОФЭМ. 1912. 556. 108-121.

Гирман С. Построение линейного иррационального выражения: sqrt{a²+b²-2ab•cosγ}. ВОФЭМ. 1894. 184. 81-85.

Даватц В. Заметка о непрерывных функциях. ВОФЭМ. 1913. 580. 94-97.

Дахия С.А. «Журнал элементарной математики». Историко-математические исследования. 1956. Вып. 9. 537-612.

Дубнов Я. Формулы Ньютона для выражения простых симметрических функций через основные. ВОФЭМ. 1915. 633. 220-224.

Ефремов Дм. Некоторые свойства целого алгебраического многочлена 4-й степени. ВОФЭМ. 1908. 464. 178-187; 469. 292-298.

Животівська Д.М. Інформаційно-видавнича діяльність математичного відділення Новоросійського товариства природознавців. Молодий вчений. 2015. 2 (17). 16-19.

Зимин М. Заметка о гармоническом ряде. ВОФЭМ. 1904. 384. 283-286.

Каган В.К вопросу о доказательствах теоремы Лагранжа о конечном приращении функции. ВОФЭМ. 1914. 616. 73-81.

Каган В.К Учение о непрерывности. ВОФЭМ. 1907. 438. 121-129; 439. 145-154; 440-441. 169-186.

Каган В.Ф. О законе тождества целых функций. ВОФЭМ. 1914. 622. 225-231.

Коробкин Ф. Заметка о пределе суммы геометрической прогрессии. ВОФЭМ. 1911. 535. 184.

Корольков А.Л. Геометрическое изображение и исследование свойств рядов. ВОФЭМ. 1886. 9. 195-198.

Крыжановский Д.А. О доказательствах теоремы Лагранжа о конечном приращении функции. ВОФЭМ. 1914. 617. 97-103.

Охременко Д.В. Развитие математической культуры в России XIX века и роль «Журнала элементарной математики» и «Вестника опытной физики и элементарной математики» в усовершенствовании научно-педагогической культуры учителей математики России XIX-XX веков. Автореферат дис… канд.пед.наук 13.00.02. Москва. 1973.

Павлидис В.Д. Общеобразовательные реформы и математическое образование в средней школе России в начале ХХ века. Историко-педагогический журнал. 2013. 4. 97-107.

Павлидис В.Д. Среднее математическое образование в России в ХІХ – начале ХХ века. История и педагогика естествознания. 2016. 4. 46-54.

Попруженко М. О разложении многочленов на множители. ВОФЭМ. 1891. 114. 101-112; 115. 121-132.

Савчук В.С. Природничо-наукові товариства Півдня Російської імперії: друга половина XIX – початок XX ст. : Дніпропетровськ, Видавництво ДДУ. 1994. 232 с.

Свешников П.О. Разложении функций в непрерывные дроби. ВОФЭМ. 1905. 394. 222-230; 395. 254-260; 396. 279-282; 397. 9-13; 398. 34-38; 399. 49-55.

Стрілецька Н. Концептуальні засади шкільної математичної освіти в Наддніпрянській Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Рідна школа. 2012. 8-9. 64-71.

Терновая Н.А. История школьного математического образования в России и за рубежом: учебно-методическое пособие. Саратов, 2012, 76 с.

Томашевич Е.С. Первые шаги на пути к прохождению курса дифференциального исчисления в средних учебных заведениях. ВОФЭМ. 1911. 551-552. 325-327.

Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения, 1864. Сб. пост. по Министерству народного просвещения. СПб. : Тип. Императорской Академии наук, 1866. Т.3. С. 86-102.

Фельдман А.М. Заметка о числовой функции φ(A). ВОФЭМ. 1914. 614-615. 59-63.

Флоринский Г. Вывод формулы, служащей для разложения в ряд логарифмов. ВОФЭМ. 1886. 6. 124-126; 7. 143-149.

Флоров П. Новый вывод разложения функции ex по степеням переменной x. ВОФЭМ. 1916. 664-665. 109-113.

Флоров П.С. О наибольших произведениях и наименьших суммах. ВОФЭМ. 1891. 132. 245-257.

Чемолосов С. Параллель, существующая между определениями, свойствами и формулами арифметической и геометрической прогрессий. ВОФЭМ. 1890. 108. 225-227.

Шидловский В. Заметка к курсу анализа бесконечно-малых в средней школе. ВОФЭМ. 1913. 597. 247-249.

Опубліковано
2021-04-26
Як цитувати
Пасічник, Н. О., & Ріжняк, Р. Я. (2021). РОЗВИТОК ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЛІНІЇ В ЖУРНАЛІ «ВЕСТНИК ОПЫТНОЙ ФИЗИКИ И ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ»: ЗМІСТОВНИЙ ТА КОНТЕНТНИЙ АНАЛІЗ . Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (198), 45-51. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-198-45-51