Наукові записки. Серія: Педагогічні науки Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка містять статті науковців, присвячені проблемам євроінтеграції освіти України у світове освітнє товариство. З позиції сучасної методології, теорії і практики розкриваються теоретико-методологічні засади педагогіки вищої школи та історико-системний процес її становлення, роль і місце в системі сучасної освіти, узагальнюється цілісний науково-педагогічний процес, державна політика і управління у сфері вищої освіти На шпальтах Наукових записок презентовано результати наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців, докторантів і аспірантів, які досліджують ті чи ті аспекти фахової підготовки майбутніх учителів за різними спеціальностями. Крім того, презентовано сучасні технології навчання, гендерні аспекти виховання, кредитно-модульна система організації навчального процесу, особистісно-орієнтоване навчання, ігрові та інформаційні технології навчання, основні напрями виховання студентської та учнівської молоді. Системно викладено основні питання методичної роботи, управління навчальними закладами, особливості взаємодії управлінських органів та громадського самоврядування.

 

 

 

Засновник:

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
«Наукові записки. Серія: Педагогічні науки»

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки адресовано науковцям, студентам, викладачам середніх професійних і вищих закладів освіти, аспірантам, докторантам, всім, хто цікавиться проблемами психолого-педагогічного забезпечення процесу навчання і виховання в закладах освіти різних типів і рівнів акредитацій.

«Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» внесено до Категорії Б Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (спеціальності: 011). Наказ МОН України від 02.07.2020 № 886.

Збірник зареєстровано в міжнародних науковометричних базах Index Copernicus international (ICI), Google Scholar, Research Bible, WorldCat, Academic Journals, публікаціям присвоюється ідентифікатор цифрового об'єкта DOI.

Рік заснування: 1998

ISBN 978–7406–57–8

ISSN 2415-7988 (Print)

ISSN 2521-1919 (Online)

ICV 2018 = 77.92

ICV 2020 = 87.96

ICV 2021 = 92.55

Проблематика: Загальна педагогіка та історія педагогіки, професійна педагогіка, методики виховання та викладання

Свідоцтво про державну реєстрацію: № 15526-4098Р

Фахова реєстрація у ВАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.

Галузь науки: педагогіка

Періодичність: 6-7 разів на рік

Мова видання: українська, англійська

Інформація про наукові бази: Index Copernicus international (ICI) - ICV 2016:5423

Google Scholar hi - 7

Засновник: ЦДУ ім. В.Винниченка

Редакція робить виннятки з правил на користь обраної групи людей (авторів країн що розвиваються)

СС BY-NC

Адреса редакції:

Україна, 25006, Кропивницький, вул. Шевченка, 1
моб: 099-560-15-82
[email protected]

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах

1. Index Copernicus (Польща) – міжнародна наукометричних база (Index Copernicus Journals Master List). Даний сайт містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва та виконання спільних наукових проектів (сторінка журналу "ScienceRise" на ICJML).

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – найбільша бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави. Входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світу.

3. Google Scholar – вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.

4. Research Bible – міжнародна міждисциплінарна база даних наукових журналів, яка включає опис журналів більш ніж 5400 видавців.

5. WorldCat – найбільша у світі бібліографічна база даних, що містить понад 240 мільйонів записів усіх видів продукції на 470 мовах.

6. Academic Journals – видавець рецензованих журналів із відкритим доступом, де публікується понад 100 журналів із відкритим доступом, що висвітлюють мистецтвознавчі та гуманітарні науки, інженерію, медичні науки, суспільні науки, біологічні науки, фізичні та сільськогосподарські науки.