МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО БАКАЛАВРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • Ганна Григорівна Кондратенко Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0002-5035-4355
  • Олександр Сергійович Плохотнюк Навчально-науковий інститут культури і мистецтв ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” https://orcid.org/0000-0003-0444-1615
Ключові слова: музично-виконавська діяльність, майбутній бакалавр музичного мистецтва, творча особистість, інструментально-виконавська діяльність

Анотація

У статті розкривається аспект впливу музично-виконавської діяльності на формування творчої особистості майбутнього бакалавра музичного мистецтва. Автори дають визначення терміну «творча особистість», розкривають сутність музично-виконавської діяльності через специфіку інструментального виконавства.

Посилання

Глущук Т. В. Музично-виконавське мистецтво як об’єкт дослідження українського мистецтвознавства. Культура і сучасність. 2016. № 1. С. 87–91.

Зайцева А. Інструментально-виконавська творчість як засіб духовного становлення майбутнього вчителя музики. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: педагогіка. 2007. №10. С. 93–96.

Карась Г. Музично-виконавська діяльність як вид комунікативно-художньої творчості. Культура – текст – особистість: українські перспективи: зб. тез доповідей Всеукр. наук.-теор. конф., Київ. 2017. С. 95–97.

Стандарт вищої освіти: перший (бакалаврський рівень), галузь знань 02 Культура і мистецтво, спеціальність 025 «Музичне мистецтво». [Чинний від 24.05.2019 № 727]. Київ : Вид. офіц. МОН України, 2019. 16 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/025-muzichne-mistetstvo-bakalavr.pdf

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
Кондратенко, Г. Г., & Плохотнюк, О. С. (2021). МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО БАКАЛАВРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 115-119. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-115-119