АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

  • Людмила Олександрівна Чистякова Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-9076-2484
Ключові слова: аксіологія, екологічна культура, екологічна освіта, майбутні вчителі трудового навчання та технологій, цінності

Анотація

У статті розглянуто аксіологічний аспект як один із стрижневих чинників формування екологічної культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій, що сприяє підвищенню якості екологічної освіти і виховання, екологізації усього освітнього процесу. Зазначено, що сьогодні загальнолюдські цінності виступають на перший план як основа екологічної культури та є визначальними у змістовному наповненні спрямованості особистості, є базисом її ставлення до навколишнього середовища та інших людей, складають мотиваційну основу життєвої активності, особистісного та професійного розвитку людини. Установлено, що головним фактором безпечного та гармонійного існування людства виступають засади духовності, високих моральних, екологічних, етичних принципів, де на перший план виходять не матеріальні потреби, а ціннісне ставлення до Природи, розвиток екологічної культури кожного члена суспільства.

Формування екоцентричної екологічної свідомості і культури підростаючого покоління покладено на вчителя, тому першочерговим постає завдання формування екологічної культури майбутнього вчителя. При цьому аксіологічний аспект виступає одним із ключових, оскільки ціннісні орієнтації визначають змістовне наповнення спрямованості особистості, є базисом її ставлення до навколишнього середовища та інших людей, складають мотиваційну основу життєвої активності.

Посилання

Білявський Г. О., Фурдуй Р. С., Костіков І. Ю. Основи екології: підручник.- 2-ге вид. Київ: Либідь, 2005. 408 с.

Глухова Г. Г. Психолого-педагогічне забезпечення викладання навчальних дисциплін на основі аксіологічних засад по формуванню екологічної культури студентів у вищих навчальних закладах технічного профілю. Вісник ХНТУ. 2011. № 4 (43). С.189-194.

Дмитренко І. А. Екологічне право України: підручник. К.: Юрінком Інтер, 2001.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. К.: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Євтодюк А. В. Аксіологічні засади сучасної системи освіти України. Педагогічний пошук. 2014. №2 (82). С.12-15.

Концепція «Нова українська школа» / М-во освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення 11.09.2020).

Лазарук А. Цінності людини у науковому обґрунтуванні. Психологія і суспільство. 2002. № 3–4. С. 170 –186.

Лук’янова Л. Б. Основи екології, методика екологізації фахових дисциплін: навч.-метод. посіб. для викладачів. Вид. 2-ге змінене і доповнене. Київ : ТОВ «ДСК – Центр», 2016. 210 с

Новий словник іншомовних слів / Л. Шевченко та ін. Київ: АРІЙ, 2008. 672 с.

Філяніна Н.М. Екоосвітній потенціал гуманітарних знань: дис. …д-ра філос. наук: 09.00.09/ Національний фарм. у-т. Київ, 2015. 343 с.

Хомич Л.О. Аксіологічні основи змісту навчання та виховання майбутніх вчителів. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Київ–Кіровоград. 2014. С.89-93

Ценностные аспекты науки и проблемы экологии. М.: Наука, 1981. 278с.

Як цитувати
Чистякова, Л. О. (1). АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 178-181. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-178-181