ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

  • Ігор Володимирович Іваній Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка https://orcid.org/0000-0001-8245-1371
  • Ольга Борисівна Мехед Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-9485-9139
Ключові слова: формування готовності, міжнародна комунікація, фахівці з фізичної культури та спорту, полікультурний освітній простір

Анотація

У статті розглядається використання компетентнісно-культурологічного підходу в процесі формування готовності до міжнародної комунікації майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту. Мета дослідження – науково обґрунтувати компетентнісно-культурологічний підхід до формування готовності до міжнародної комунікації майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту. Компетентнісно-культурологічний підхід забезпечує варіативність освіти на основі принципів культурного плюралізму та унікальності кожної культури. Він сприяє рівноправному діалогу між культурами, встановленню контактів із великими традиціями та цінностями народів, а також сприяє взаєморозумінню й взаємозбагаченню. Запропонований підхід призводить до ускладнення особистісно-смислового розвитку майбутніх фахівців, сприяє їх орієнтації в різних типах культури, цивілізації і норм спілкування, а також адекватно впроваджувати явища і факти культури та вибирати відповідні стратегії взаємодії в різних типах міжкультурного спілкування. Особливість даного підходу виникає в тому, що він охоплює не тільки національні культури, але й соціальні субкультури. Питання культурного плюралізму розглядаються в контексті виховання толерантності та лібералізму, коли у особи, що вчиться, є воля вибору як освітнього шляху, так і культурного виміру, які не нав'язуються їй, але є її власними. Таким чином, студенти підтримують уявлення про цінності, орієнтири та життєві стилі різних соціальних груп у суспільстві. Основною метою цього підходу є розвиток емпатії студентів за відношенням до людей різних етносів та соціальних шарів, а також навчання їх допомоги ці різниці під час міжкультурного спілкування. Компетентнісно-культурологічна модель сучасної соціально-гуманітарної освіти можлива при умові пріоритету свободи і культурного плюралізму, заснованого на пошуку погодження і консенсусу в процесі творчого діалогу. У цьому плані полікультурний і поліетнічний вимір є детермінантою сучасної вищої професійної фізкультурної освіти, а взаємозв’язок їх складових є головною умовою реалізації компетентнісно-культурологічної парадигми у формуванні готовності до міжнародної комунікації майбутніх фахівців фізичної культури та спорту.

Посилання

Брюханова Н.О. Компетентний фахівець – цільовий орієнтир сучасної про сесійної освіти. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. 2015. Вип. 1. С. 1625.
Володько І.В. Формування інформативно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Нац. пед. ун-тет імені М.П. Драгоманова, Київ, 2006. 20 с.
Завгородня Є.Є. До проблеми розвитку творчого потенціалу особистості. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2015. № 4 (45). С. 2528.
Іваній І.В. Основи професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання та спорту: навч.-метод. посіб. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. 196 с.
Кондрацька Г.Д. Професійно-мовленнєва культура майбутнього фахівця фізичного виховання в системі вищої освіти: монографія. Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. 450 с.
Петутіна О.О. Діалог культур: нові напрямки та інструменти дослідження. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : збірник наукових праць. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. Вип. 49 (53). С. 107121.
Філіпчук Г.Г. Культурологічна основа сучасної освіти. Педагогічна і психологічна науки в Україні : збірник наукових праць у 5 томах. Том 2. Дидактика, Методика, інформаційні технології. Київ : Педагогічна думка, 2007. С. 3745.
Швидкий А. Л., Мехед Д. Б., Мехед О. Б. Особливості впровадження інформаційних технологій у навчальний процесс (психологічний аспект). Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 61. Херсон : ХДУ, 2012. С. 401- 406
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Іваній, І. В., & Мехед, О. Б. (2023). ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 22-26. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-22-26