ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  • Ірина Анатоліївна Дзюбенко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0001-6409-0074
Ключові слова: громадянськість, громадянська самосвідомість громадянська культура, формування громадянськості, формування культури, студентська молодь

Анотація

У статті розкрито особливості специфіки громадянського виховання студентської молоді у вищій школі, яка визначається, передусім особливостями такого типу освітнього закладу в порівнянні з іншими. Особливий акцент зроблено на формуванні структурних компонентів громадянськості, а саме: громадянській самосвідомості, позиції й поведінці. Визначеній системі громадянського виховання відповідає структура громадянської культури студентської молоді.

Процес громадянського виховання передбачає цілеспрямоване формування в студентської молоді громадянськості й спрямоване на підвищення рівня їх громадянської культури, що відображає психологічні особливості цього віку, характеру, самосвідомості, способу мислення й спрямованості діяльності.

Отже, визначені об’єктивні та суб’єктивні чинники впливу на процес громадянського виховання студентської молоді сприяють чіткій організації освітнього процесу у закладі вищої освіти; сприяють формуванню громадянської культури студентської молоді. Усе це визначає специфіку громадянського виховання студентів в освітньому процесі ЗВО, яка зумовлена психологічними особливостями розвитку студентства як соціальної групи й впливає на формування громадянськості у представників студентської молоді.

Посилання

Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : шляхи реалізації. Рідна школа. 1996. № 7. С. 2–5.

Борисов В. Педагогічні умови підвищення ефективності системи громадянського виховання особистості. Педагогічний альманах. 2011. № 10. С. 15–18.

Боришевський М. Й. Громадянська спрямованість як міра соціальної відповідальності особистості. Педагогічна та психологічні науки в Україні. К.: Педагогічна думка, 2007. Т. 3. С. 93–102.

Великий тлумачний словник сучасної української мови [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. 1440 с.

Вербицька П. Понятійний апарат громадянського виховання особистості. Вісник Житомирського державного університету: Випуск 43. Педагогічні науки. 2009. С. 39–43.

Вишневский А. Современное украинское воспитание. Педагогические очерки. Л.: Львовский областной научно-методический институт; Львовское областное педагогическое общество имені Г. Ващенко, 1996. 238 с.

Вища освіта в Україні : навч. посіб. за ред. В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнка. К.: Знання, 2005. 327 с.

Виховання громадянина : Сутність громадянського виховання [П. Ігнатенко, В. Поплужний, Н. Косарєва, Л. Крицька]. Шкільна бібліотека. 2003. № 8. С. 3–19.

Євтух М. Б. Організація навчально-виховного процесу у педагогічних навчальних закладах. Енциклопедія освіти. АПНУ гол. ред. В. Г. Кремень. К.: Юрінком Інтер, 2008. С. 613–614.

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посібник. К.: Знання, 2005. 486 с.

Моральне та громадянське виховання. Х.: Вид. група «Основа» : «Тріада+», 2007. 256 с.

Оржеховська В. М. Нові підходи до вихо-вання учнів у сучасній школі. Нові технології нав-чання: наук.-метод. зб. К., 1997. Вип. 19. С. 52–60.

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

Панчук А. П. Громадянське виховання студентів педагогічних університетів у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 «Теорія та методика виховання». Київ: Інститут проблем виховання НАПН України, 2012. 21 с.

Педагогічний словник (за ред. М. Д. Чумаченка). К.: Пед. думка, 2001. 514 с.

Психологія: навч. посіб. За наук. ред. О. В. Винославської. Київ, фірма «ІНКОС», 2005. 352 с.

Сергієнко В., Костін В. Проблеми виховання студентської молоді. Вища школа. 2010. № 7/8. С. 75–79.

Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Вибрані твори : [в 5 т.]. К., 1976. Т. 1. 651 с.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Дзюбенко, І. А. (2022). ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 241-246. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-241-246